E-ISSN: 2148-4570 • ISSN: 2148-4570
Ankara Medical Journal ANKARA MEDICAL JOURNAL - Ankara Med J: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2020
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kayseri İli Kamu Hastanelerindeki Pratisyen ve Uzman Hekimlerin COVID-19 Salgını Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Knowledge and Awareness Level of General Practitioners and Specialists in The Public Hospitals in Kayseri Province
Alpay Onuk, Hümeyra Aslaner, Mebrure Beyza Gökçek, Adil Çetin, Taner Sahin, Murat Doğan, Sevda Onuk, Hacı Ahmet Aslaner, Ali Ramazan Benli
doi: 10.5505/amj.2020.30164  Sayfalar 520 - 530

2.
Acil Servise Erken ve Geç Dönemde Başvuran Mantar Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi, 10 Yıllık Gözlemsel Çalışma
Evaluation of Mushroom Poisoning Cases in Emergency Department in the Early and Late Period, 10-Year Observational Study
Nurdan Acar, Mustafa Emin Canakci
doi: 10.5505/amj.2020.48091  Sayfalar 531 - 540

3.
Müziğin Epizyotomideki Ağrı ve Anksiyeteye Etkisi
The Effect of Music on the Pain and Anxiety in Episiotomy
ALİ DOĞUKAN ANĞIN, muhammet ali oruç, abdulmecit öktem, Turkan Gursu, Yasemin ALAN, onder sakin, mustafa Gökkaya, İsmet GÜN, Emine Eda Akalın, Kazibe Koyuncu, Ramazan Denizli
doi: 10.5505/amj.2020.79847  Sayfalar 541 - 552

4.
Kas İskelet Sistemi Ağrısında Bitkisel Ürünlerin Kullanımı
Use of Herbal Products In Musculoskeletal System Pain
SEVİL OKAN, FATİH OKAN
doi: 10.5505/amj.2020.86648  Sayfalar 553 - 566

5.
Preterm Doğan Çocuklarda İkinci ve Üçüncü Yaşta Obezite Değerlendirilmesi
Evaluation of Obesity at Second and Third Age in Premature Children
Oğuzer Usta, Cüneyt Ardıç, Tahsin Gökhan Telatar
doi: 10.5505/amj.2020.40412  Sayfalar 567 - 577

6.
Geriatrik travma hastalarında Revize Travma Skorunun değerlendirilmesi
Evaluation of Revised Trauma Score in Geriatric Trauma Patients
Seda Fidan, Gulhan Kurtoglu Celık, Ayhan Özhasenekler, Alp Şener, Fatih Tanrıverdi, Gül Pamukçu Günaydın, Çağdaş Yıldırım, Servan Gökhan
doi: 10.5505/amj.2020.24993  Sayfalar 578 - 587

7.
Sağlam Çocuk Takibinde Ebeveynlerin Rolü ve Sağlık Okuryazarlığı
The Role of Parents and Health Literacy in Healthy Child Follow-up
Erdoğan Ulusoy, Tarık Eren Yılmaz, Atilla Çifci, Tuğba Yılmaz, İsmail Kasım, Adem Özkara
doi: 10.5505/amj.2020.59320  Sayfalar 588 - 604

8.
Tiroid Nodülü Olan Hastalarda Serum Kalsitonin Düzeyleri Bakmak Anlamlı mıdır?
Is Evaluation of Serum Calcitonin Levels Significant for Patients with Thyroid Nodules?
Cevdet Aydın, Oya Topaloglu, Berna Evranos Öğmen, Nagihan Bestepe, Serap Ulusoy, Aysegul Aksoy Altinboga, Reyhan Ersoy, Bekir Cakir
doi: 10.5505/amj.2020.25991  Sayfalar 605 - 614

9.
Sosyoloji ve Tıp Öğrencilerinin Sağlık Algısı ve Sağlık Kaygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison of Health Perception and Health Anxiety Levels of Sociology and Medical Students
NAZAN KARAOGLU, KAAN BİLGE Karaoğlu, Hasan Yardımcı
doi: 10.5505/amj.2020.43660  Sayfalar 615 - 628

10.
Sağlık İletişiminde Yetkinlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği
Validity and Reliability of the Health Communication Competency Scale in Turkey
Asuman Tezel Kahraman, Seçil Özkan, Asiye Çiğdem Şimşek
doi: 10.5505/amj.2020.91328  Sayfalar 629 - 640

11.
Araştırma Görevlilerinin (Branş) Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları
Resident Doctor (Branch) Attitude And Behaviors about Rational Drug Use
Burcu Bulut, Gökhan Akkurt
doi: 10.5505/amj.2020.79663  Sayfalar 641 - 652

12.
Hematolojik Parametreler Derin Ven Trombozu Tanısında Yardımcı Olabilir mi?
Can Hematological Parameters Predict the Diagnosis of Deep Venous Thrombosis?
Mustafa Yılmaz, Aylin Gunesli
doi: 10.5505/amj.2020.65668  Sayfalar 653 - 662

13.
Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) KOAH’lı hastalarda kardiyovasküler hastalıkların değerlendirilmesinde önemli midir?
Does The Mean Platelet Volume (MPV) Have Any Importance In the Evaluation of Cardiovascular Disease In COPD Patients?
Hatice Kilic, Funda Karaduman Yalcin, Cantürk Kaya, Tuba Öğüt, Habibe Hezer, Emine Argüder, H.canan Hasanoğlu, AYSEGÜL KARALEZLI
doi: 10.5505/amj.2020.32448  Sayfalar 663 - 673

14.
Kendi Kendine Ağız Muayenesi (KKAM) Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Turkish Version of Oral Self-Examination (OSE) Form: Validity and Reliability Study
Özüm Erkin, İlknur Göl
doi: 10.5505/amj.2020.44365  Sayfalar 674 - 685

15.
Obez Kadınlarda Kilo Kaybı ile İnflamatuvar Belirteçlerde Gerileme Oluyor Mu? Obezite Polikliniği Altı Ay Süreli Takip Sonuçları
Is There A Decline in Inflammatory Markers with Weight Loss in Obese Women? Obesity Outpatient Clinic Six-Month Follow-Up Results
Kağan Güngör, Onder Bulut, Bülent Can, Serkan Öztürk, MEHMET SARGIN
doi: 10.5505/amj.2020.24381  Sayfalar 686 - 693

16.
Obezite Polikliniğinde Takip Edilen Hastalarda Bir Yıllık Kilo Takip Sonuçları ve Yıllık Kilo Kaybı Oranı ile Vizit Sayısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
One-Year Weight Follow-Up Results in Patients Followed in Obesity Clinic and Evaluation of the Association Between Annual Weight Loss Rate and the Number of Visits
Fatma Olcay Coşkun, Bülent Can
doi: 10.5505/amj.2020.23590  Sayfalar 694 - 706

17.
Masif Hemoptizili Hastaların Tedavisinde Tek Merkez Deneyimimiz
Our Single Center Experience in Treating Patients with Massive Hemoptysis
Gokhan Yuce, Serhan Eren
doi: 10.5505/amj.2020.98624  Sayfalar 707 - 718

18.
Doğum Sonrası Göbek Kordonu Klempleme Zamanının Postpartum Depresyon Riski Üzerindeki Etkileri
Effects of Umbilical Cord Clamping Time After Birth on Risk of Postpartum Depression
Asiye Uzun
doi: 10.5505/amj.2020.04875  Sayfalar 719 - 729

19.
Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında SCUBE-1 Düzeyinin ve Karotis İntima Media Kalınlığının Değerlendirilmesi
Evaluation of SCUBE-1 Level and Carotid Intima Media Thickness in Recurrent Pregnancy Loss
Sabri Colak, Emine Seda Guvendag Guven, Suleyman Guven, Turan Erdogan, Yeşim Bayoglu Tekin, Funda Akpınar
doi: 10.5505/amj.2020.59254  Sayfalar 730 - 742

OLGU SUNUMU
20.
Senkop Ayırıcı Tanısında Bir Olgu ile Kardiyovasküler Nedenler
Case with Cardiovascular Causes in the Differential Diagnosis of Syncope
Hilal Aksoy, Duygu Ayhan Başer, İzzet Fidancı, Mustafa Cankurtaran
doi: 10.5505/amj.2020.52714  Sayfalar 743 - 748

21.
Korpus Kallozum Spleniumda Geçici Beyin Lezyonu: Bir Olgu Sunumu
Transient Brain Lesion in the Corpus Callosum Splenium: A Case Report
Nur Şimşek Yurt, Mahcube Çubukçu, Yusuf Can Yurt
doi: 10.5505/amj.2020.35762  Sayfalar 749 - 754

22.
Sabit Üst Hava Yolu Obstrüksiyonuna Yol Açan Wegener Granülomatozu
Wegener Granulomatosis Underlying Fixed Upper Airway Obstruction
Kurtuluş Aksu
doi: 10.5505/amj.2020.91069  Sayfalar 755 - 760

DERLEME
23.
Tarım Çalışanlarında Pestisit Maruz Kalımı ve Kronik Böbrek Hastalığı
Pesticide Exposure and Chronic Kidney Disease Among Agricultural Workers
Nezaket Özpolat Çakar, Dilek Kutsal, Sibel Kiran
doi: 10.5505/amj.2020.37029  Sayfalar 761 - 772

EDITÖRE MEKTUP
24.
Afetlere Dayanıklı Aile Sağlığı Merkezlerinden Dirençli Kentlere, Topluma ve Ailelere
From Disaster Resilient Family Health Centers to Resilient Cities, Society and Families
Tarık Eren Yılmaz
doi: 10.5505/amj.2020.70973  Sayfalar 773 - 776
Makale Özeti | Tam Metin PDF

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale