E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Examination of Nonpharmacological Method Uses of Patients with Irritable Bowel Syndrome [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 135-143 | DOI: 10.5505/amj.2020.35403

Examination of Nonpharmacological Method Uses of Patients with Irritable Bowel Syndrome

Ümit Aktaş1, Emine Kiyak2
1Agrı State Hospital, Turkey
2Nursing Department of Atatürk University

INTRODUCTION: This study was conducted to examine the nonpharmacological method uses of patients with irritable bowel syndrome.
METHODS: 344 irritable bowel syndrome patients who referred to Ağrı State Hospital Internal Medicine outpatient clinic between January and June 2017 were included in this descriptive study. A questionnaire form was used in the collection of research data. Standard deviation, average, percentage, minimum and maximum values were used in the assessment of data.
RESULTS: It was found that 10.80% of the patients included in the study used nonpharmacological methods. It was determined that 70.24% of the patients using non-drug methods used herbal methods. It was found that of the patients who used herbal methods, 18,91% drank mixed herbal tea, 16,21% drank chamomile tea, 2,70% drank apricot tea, 5,40% drank green tea, 2,70% drank fennel tea and 2,70% drank mint tea; while 10,81% ate apricot, 8,10% ate vegetable and fruit and 2,70% ate linseed with yogurt. 13.51% of the patients were found to have abdominal massage, 10.80% were found to have exercise, 8.10% were found to have hot application and 5.40% were found to do handicrafts. 2.70% of the patients were found to listen to music and 2.70% were found to drink too much water. 64.90% of the patients were found to use their medication in addition to nonpharmacological methods.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that irritable bowel syndrome patients had low levels of nonpharmacological methods and the most used method was herbal methods, while methods used other than nonpharmacological methods were massage, exercise, hot application and handicraft, listening to music and drinking too much water. All of the patients who used the non-pharmacologic method stated that the methods they used had positive effects on their complaints. It is recommended for the effects, adverse effects and possible drug interactions of non-pharmacologic methods used by irritable bowel syndrome patients to be investigated.

Keywords: Irritable bowel syndrome, nonpharmacological method, herbal methods

İrritabl Bağırsak Sendromu Hastalarının İlaç Dışı Yöntemleri Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Ümit Aktaş1, Emine Kiyak2
1Ağrı Devlet Hastanesi, Ağrı
2Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma irritabl bağırsak sendromu olan hastaların ilaç dışı yöntemleri kullanma durumlarının incelenmesi amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmaya, Ağrı Devlet Hastanesi dahiliye polikliniğine Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında gelen 344 irritabl bağırsak sendromu hastası alındı. Verilerin toplanmasında soru formu kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde standart sapma, ortalama, yüzde, minimum ve maksimum değerleri kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hastaların %10,80’inin ilaç dışı yöntemleri kullandığı belirlendi. İlaç dışı yöntem kullanan hastaların %70,24’ünün bitkisel yöntemleri kullandığı tespit edildi. Bitkisel yöntem kullanan hastaların %18,91’inin karışık bitki, %16,21’inin papatya, %2,70’inin kayısı, %5,40’ının yeşil, %2,70’inin rezene ve %2,70’inin nane çayı içtiği, %10,81’inin kayısı, %8,10’unun sebze ve meyve yediği, %2,70’inin keten tohumunu yoğurtla birlikte yediği saptandı. Hastaların %13,51’inin masaj, %10,80’inin egzersiz, %8,10’unun sıcak uygulama ve %5,40’ının el işi yaptığı belirlendi. Hastaların %2,70’inin müzik dinlediği ve %2,70’inin bol su içtiği belirlendi. Hastaların %64,90’ının ilaç dışı yöntemle birlikte ilaçlarını da kullandığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İrritabl Bağırsak Sendromu hastalarının ilaç dışı yöntemleri kullanma oranlarının düşük olduğu, en çok bitkisel yöntemlerin kullanıldığı ayrıca hastaların masaj, egzersiz, sıcak uygulama ve el işi yaptığı, müzik dinlediği ve bol su içtiği belirlendi. İlaç dışı yöntem kullanan hastaların tamamı, kullandıkları yöntemlerin şikayetleri üzerinde olumlu etki gösterdiğini belirttiler. İBS hastalarının kullandıkları ilaç dışı yöntemlerin etkilerinin, yan etkilerinin ve muhtemel ilaç etkileşimlerinin araştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İrritabl bağırsak sendromu, ilaç dışı yöntem, bitkisel yöntem

Ümit Aktaş, Emine Kiyak. Examination of Nonpharmacological Method Uses of Patients with Irritable Bowel Syndrome. Ankara Med J. 2020; 20(1): 135-143

Corresponding Author: Emine Kiyak, Türkiye
LookUs & Online Makale