E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Factors Associated with Depression, Anxiety and Stress Levels among Medical Students [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 90-104 | DOI: 10.5505/amj.2020.35761

Factors Associated with Depression, Anxiety and Stress Levels among Medical Students

Naime Meriç Konar
Kirsehir Ahi Evran University

INTRODUCTION: Medical students are observed to feel depressive, anxious and stressful due to intensive medical education program along with other individual factors. This study aims at investigating the prevalence of depression, anxiety and stress levels and their potential determinant among medical students on before and after the exam in newly-established Medical Faculty of Kirsehir Ahi Evran University in Turkey.
METHODS: This study was carried out on before and after the first Commitee Exam by conducting 42-item Depression, Anxiety and Stress Scale with General Information Form that includes questions regarding health, academia and socieconomic-related factors between October and November 2018.
RESULTS: In total, prevalence of depression, anxiety and stress were found as 34.04%, 48.94%, 32.62% and 43.71%, 49.67% and 37.09% on pre and post-exam, respectively. Even though statistically unsignificant, Phase-II students had the highest depression (p=0.228 and p=0.512), anxiety (p=0.428 and p=0.083) and stress scores (p=0.125 and p=0.853) on both pre and post exam. Male students were more likely to feel depressed (p=0.044 and p=0.018), anxious (p=0.392 and p=0.209) and and stressed (p=0.736 and p=0.977) compared to females in overall in terms of their scores. Depression, anxiety and stress levels were mostly associated with health-related factors either pre or post-exam. Socieconomic determinant were found to be mostly associated with stress levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: High prevalence of anxiety was observed on both before and after the exam. Depression, anxiety and stress prevalences were found to be increasing on post-exam, therefore academic and social support systems are suggested to be provided for medical students.

Keywords: anxiety, depression, medical education, prevelance, determinant, stress

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyi ile İlişkili Faktörler

Naime Meriç Konar
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin yoğun tıp eğitimi ve diğer kişisel faktörler nedeniyle depresif, kaygılı ve stresli olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmada Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 1.Kurul Sınavı öncesi ve sonrasında depresyon, anksiyete ve stres prevalansları ve bu düzeylere etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2018 - Kasım 2018 tarihleri arasında 1.Kurul Sınavı öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen bu çalışmada 42 soruluk Depresyon, Anksiyete ve Stres ölçeği ve akademi, sağlık ve sosyoekonomik bilgileri içeren soruların bulunduğu Genel Bilgi Formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Totalde, sınav öncesi depresyon, anksiyete ve stres prevalansları sırasıyla %34,04, %48,94, %32,62; sınav sorası ise %43,71, %49,67 ve %37,09’dur. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da sınav öncesinde ve sonrasında en yüksek depresyon (p=0,228 and p=0,512), anksiyete (p=0,428 and p=0,083) ve stres puanları (p=0,125 and p=0,853) Dönem 2 öğrencilerine aittir. Genel olarak, puanlara göre erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre daha depresif (p=0,044 and p=0,018), kaygılı (p=0,392 and p=0,209) ve stresli (p=0,736 and p=0,977) bulunmuştur. Hem sınav öncesi, hem de sınav sonrası depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri sağlıkla ilgili risk faktörleri ile ilişkili bulunmuş, sosyoekonomik risk faktörlerinin ise çoğunlukla stres düzeyleri ile ilişkili olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sınav öncesi ve sınav sonrası kaygı prevalansı yüksek bulunmuştur. Sınav sonrası depresyon, anksiyete ve stres prevalanslarının arttığı belirlenmiş, bu nedenle tıp eğitimi alan öğrenciler için akademik ve sosyal destek sistemlerinin oluşturulması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: anksiyete, depresyon, tıp eğitimi, prevalans, etken, stres

Naime Meriç Konar. Factors Associated with Depression, Anxiety and Stress Levels among Medical Students. Ankara Med J. 2020; 20(1): 90-104

Corresponding Author: Naime Meriç Konar, Türkiye
LookUs & Online Makale