E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
The Prımıpar Breastfeedıng Motıvatıon Scale The Turkısh Adaptatıon: Valıdıty-Relıabılıty Study [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 79-89 | DOI: 10.5505/amj.2020.41275

The Prımıpar Breastfeedıng Motıvatıon Scale The Turkısh Adaptatıon: Valıdıty-Relıabılıty Study

İmran Akçay1, Meltem Demirgöz Bal2
1Marmara University Institute Of Health Sciences Department Of Midwifery
2Marmara University Faculty Of Health Sciences Department Of Midwifery

INTRODUCTION: The objective of this study is to examine the validity and reliability of the Primipara Breastfeeding Motivation Scale (PBMS).
METHODS: This is a methodological study conducted with 400 primiparous women who have applied to the Ümraniye Training and Research Hospital in the Istanbul Province between December 2017 and December 2018, and who are in their postnatal 6th month. The study data were obtained using the Turkish language version of the “Data Collection Form” and the “Primipar Breastfeeding Motivation Scale”. The PBMS measurements were tested by conducting validity and reliability analyses. The validity analysis for the data was conducted using the content validity index, the exploratory factor analysis, the confirmatory factor analysis, the reliability analysis, the Pearson product-moment correlation coefficient, and the Cronbach’s Alfa reliability coefficient. In evaluating the data, number/percentage, t test on dependent and independent groups, correlation analysis, Cronbach’s α analysis, and exploratory and confirmatory factor analysis were used. It was understood that motivation increased parallel to an increase in points on a scale with four sub-dimensions.
RESULTS: PBMS is a 37-item scale developed to evaluate the postnatal breastfeeding motivation in primipara. A test-retest measurement was conducted at fortnightly intervals in order to evaluate the constancy of the scale in time. As a result, no difference was found between point averages (p=0.435). In the internal consistency analysis conducted to determine the scale’s reliability, the reliability coefficient was found as α=0.884 for the value ascribed to breastfeeding dimension, α= 0.825 for the self-effectiveness dimension, α= 0.686 for the midwife support dimension, and α=0.873 for the expectation of success dimension.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that the Turkish language version of PBMS is a valid and reliable tool in identifying the breastfeeding motivation of mothers.

Keywords: Breastfeeding, Primipara Breastfeeding Motivation Scale, Validity, Reliability

Primipar Emzirme Motivasyon Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik-Güvenilirlik Çalışması

İmran Akçay1, Meltem Demirgöz Bal2
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Bölümü
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Primipar Emzirme Motivasyon Ölçeği (PEMÖ)'nin geçerlik ve güvenirliğini Türk kültürü içinde incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma Aralık 2017 ve Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul ili Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve doğum sonu 6. ayında olan primipar 400 kadın ile yapılan metodolojik bir çalışmadır. Çalışma verileri, “Veri Toplama Formu” ve “Primipar Emzirme Motivasyon Ölçeği” nin Türkçe versiyonu kullanılarak elde edildi. PEMÖ ölçümleri geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılarak test edilmiştir. Verilerin geçerlik analizi; kapsam geçerlik indeksi, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analiziyle, güvenirlik analizi; pearson momentler çarpımı korelasyonu ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ile yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı/yüzde, bağımlı ve bağımsız gruplarda t testi, korelasyon analizi, Cronbach α analizi, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. Dört alt boyutu olan ölçekte puanlar arttıkça motivasyonun arttığı anlaşılmaktadır.
BULGULAR: PEMÖ, primiparlarda doğum sonu emzirme motivasyon düzeyini değerlendirmek için geliştirilmiş 37 maddelik bir ölçektir. Ölçeğin zamana göre değişmezliğini değerlendirmek için iki hafta aralıklarla test-tekrar test ölçüm yapıldı. Bunun sonucunda puan ortalamaları arasında fark bulunmamıştır (p=0,435). Ölçeğinin güvenirliğini belirlemek için yapılmış olan iç tutarlılığı analizinde güvenirlik katsayısı emzirmeye verilen değer boyutu için α=0,884, öz-etkililik boyutu için α= 0,825, ebe desteği boyutu için α= 0,686, başarı beklentisi boyutu için α=0,873 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PEMÖ, Türkçe versiyonunun annelerin emzirme motivasyonunu belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Primipar emzirme motivasyon ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik

İmran Akçay, Meltem Demirgöz Bal. The Prımıpar Breastfeedıng Motıvatıon Scale The Turkısh Adaptatıon: Valıdıty-Relıabılıty Study. Ankara Med J. 2020; 20(1): 79-89

Corresponding Author: İmran Akçay, Türkiye
LookUs & Online Makale