E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Investigation of Polypharmacy Prevalence and Affecting Factors in Patients Over 65 Years Presenting to Family Medicine Polyclinic of Rural District Hospital [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 123-134 | DOI: 10.5505/amj.2020.46548

Investigation of Polypharmacy Prevalence and Affecting Factors in Patients Over 65 Years Presenting to Family Medicine Polyclinic of Rural District Hospital

Muhammet Kızmaz1, Burcu Kumtepe Kurt1, Nisa Çetin Kargin2, Ezgi Döner3
1Department Of Family Medicine, Gemerek State Haspital, Sivas, Turkey
2Department Of Family Medicine, Numune State Haspital, Konya, Turkey
3Quality Unit, Gemerek State Haspital, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the prevalence of polypharmacy in male and female patients over 65 years of age and to investigate its relationship with sociodemographic characteristics.
METHODS: This was a cross-sectional descriptive study conducted between 1 May 2019 and 1 August 2019 through a face-to-face interview in patients aged 65 or above who applied to Gemerek State Hospital Family Medicine Clinics. The questionnaire prepared by the researchers following the literature review was applied by researchers.
RESULTS: Mean age of this study including 358 individuals (n=198 women (55.3%) and n=160 men (44.70%) was 71.20 ± 6.60 years (range: 65-95). The incidence of polypharmacy was 38.78%. The proportion of women (44.42%) with polypharmacy was higher than that of men (31.89%), it was statistically significant (p<0.001). Aut of 9.09% among women did not use any drugs, while 24.37% of men did not use any drugs (p<0.001). The frequency of polypharmacy is not affected by marital status, income level, education level, place of residence, alcohol or smoking.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The main findings of the present study are that the polypharmacy is widely seen among elderly, more comman among women than men and having atleast a cronic desease an important risf factor for polypharmacy.

Keywords: Polypharmacy, Elderly, Family Medicine, Geriatrics

Kırsalda İlçe Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne Başvuran 65 Yaş Üstü Hastalarda Polifarmasi Prevelansı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Muhammet Kızmaz1, Burcu Kumtepe Kurt1, Nisa Çetin Kargin2, Ezgi Döner3
1Aile Hekimliği Kliniği Gemerek Devlet Hastanesi, Sivas, Türkiye
2Aile Hekimliği Kliniği, Numune Hastanesi, Konya, Türkiye
3Kalite Birimi, Gemerek Devlet Hastanesi, Sivas, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 65 yaş üstü kadın ve erkek hastalarda polifarmasi prevalansını belirlemek ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisini araştırmaktır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Gemerek Devlet Hastanesi Aile hekimliği polikliniklerine başvuran 65 yaş ve üstü hastalarda yüz yüze anket uygulanarak 01.05.2019-01.08.2019 tarihleri arasında yapılan kesitsel tanımlayıcı bir araştırmadır. Litaratür taraması yapıldıktan sonra araştırmacılar tarafından oluşturulan anket araştırmacılar tarafından uygulanmıştır.

BULGULAR: Bu çalışmada yaş ortalaması 71.20±6.60 (min: 65 max: 95) olan 358 katımlıcı yer almaktadır. Katılımların %55,30’u (n: 198) kadın, %44,70’i erkektir. Polifarmasi prevelansı %38,78 olarak bulunmuştur. Kadınlar arasında polifarmasi sıklığı (%44,42) erkeklere göre (%31,89) istatistiksel olarak anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur (p=0,010). En az bir kronik hastalığı olanlarda polifarmasi prevelansı (%53,64) kronik hastalığı olmayanlara (%5,48) göre anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur (p<0,001). Kadınların % 9,09’u herhangi bir ilaç kullanmazken erkeklerin %24,37’si herhangi bir ilaç kullanmamaktaydı (p<0,001). Polifarmasi sıklığı medeni durum, gelir düzeyi, eğitim seviyesi, yaşadığı yer, alkol veya sigara kullanımı gibi özelliklerden etkilenmemektedir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın temel sonuçları polifarmasinin geriatrik nufusda yaygın olduğu, kadınlarda polifarmasinin daha fazla oranda görüldüğü ve en az bir kronik hastalık varlığının polifarmasi üzerinde önemli bir risk faktörü olduğudur.

Anahtar Kelimeler: Polifarmasi, Yaşlı, Aile Hekimliği, Geriatri

Muhammet Kızmaz, Burcu Kumtepe Kurt, Nisa Çetin Kargin, Ezgi Döner. Investigation of Polypharmacy Prevalence and Affecting Factors in Patients Over 65 Years Presenting to Family Medicine Polyclinic of Rural District Hospital. Ankara Med J. 2020; 20(1): 123-134

Corresponding Author: Muhammet Kızmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale