E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
The Spirometry and The Peak-flow Meter Usage Status of Turkish Family Physicians: A Descriptive Study [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 144-152 | DOI: 10.5505/amj.2020.76768

The Spirometry and The Peak-flow Meter Usage Status of Turkish Family Physicians: A Descriptive Study

Hatice Küçükceran1, Ezgi Agadayı2, Hülya Vatansev3, İrfan Şencan4
1Department Of Family Medicine, Necmettin Erbakan University Meram Medicine Faculty Hospital, Konya, Turkey
2Department of Medical Educatıon, Cumhuriyet University Medicine Faculty Hospital, Sivas, Turkey
3Department Of Chest Diseases, Necmettin Erbakan University Meram Medicine Faculty Hospital, Konya, Turkey
4Department Of Family Medicine, University Of Health Science Ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Pulmonary function tests are a necessary and applicable method in the practice of family medicine. Our aim in this study was to determine the utilization rates of spirometry or peak-flow meter devices among family physicians who work in Turkey and the factors that influence this usage.
METHODS: This descriptive study included physicians working in the family medicine system in Turkey. Surveys were sent to physicians via e-mail. When a sufficient number of responses(n=380) were obtained in two months (May 2018-July 2018), the study was terminated.


RESULTS: Among the responding physicians, 81.50% (n=310) had a peak-flow meter and 1.50% (n=59) had a spirometer, while11% (n=42) of the physicians had neither of these devices. On the other hand, 66.30% (n=252) of the physicians stated that they did not use the spirometer or peak-flow meter, 6.60% (n=25) used the peak-flow meter, and 3.70%(n=14) used the spirometer. When asked about the reasons for not using the existing devices, the most common reason was that they thought that the tests were not effective in family medicine and the second most common reason was not knowing how to use them. It was found that, 79.70% (n = 303) of physicians requested a course on spirometry and peak-flow meter.

DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the usage rates of peak-flow meter or spirometry devices, which are required in family medicine, are very low. In order to provide better service in primary care, more training is needed, both in medical faculties and after graduation.

Keywords: Spirometry, peak-flow meter, family physicians, pulmonary disease

Türkiye’deki Aile Hekimlerinin Spirometri ve Peak-Flow Metre Kullanma Durumları: Tanımlayıcı Bir Araştırma

Hatice Küçükceran1, Ezgi Agadayı2, Hülya Vatansev3, İrfan Şencan4
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Solunum fonksiyon testleri, aile hekimliği pratiğinde gerekli ve uygulanabilir bir yöntemdir. Bu çalışmadaki amacımız, Türkiye'de aile hekimleri tarafından spirometre veya peak-flow metre cihazlarının kullanım oranlarını ve kullanımlarında etkili olan faktörleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı çalışmamıza, Türkiye'deki aile hekimliği sisteminde görev alan hekimler dahil edildi. Hekimlere e-posta yolu ile anketler gönderildi. Geri dönüşlere göre iki aylık bir sürede (Mayıs 2018-Temmuz 2018) yeterli örneklem sayısına (N=380) ulaşıldığında çalışma sonlandırıldı.
BULGULAR: Hekimlerin %81,50 (n=310)'sinde peakflow metre,%15,50 (n=59)'sında spirometre vardı. Hekimleri %11 (n=42)'inde ise her iki cihaz da mevcut değildi. Hekimlerin %66,30 (n=252)’u spirometre ya da peak-flow metre kullanmadığını belirtirken %6.60'ı (n=25) peak-flow metre kullandığını, %3.7 (n=14)'si spirometre kullandığını belirtti. Mevcut cihazları kullanmama sebepleri sorulduğunda; en sık sebep aile hekimliği uygulamasında testlerin etkin olmadığını düşünmeleri, ikinci en sık sebep ise nasıl kullanılacağının bilinmemesi idi. Hekimlerin %79,7 (n = 303)'sinin spirometre ve peak-flow metre hakkında bir kursa katılmak istediği tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aile hekimliğinde bulundurulması zorunlu olan peak-flow metre veya spirometre cihazlarının kullanım oranlarının çok düşük olduğu tespit edildi. Birinci basamakta daha iyi bir hizmet verebilmek için hem tıp fakültesinde hem de mezuniyet sonrası bu konu ile ilgili eğitimlere daha çok ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Spirometre, peakflow-metre, aile hekimliği, akciğer hastalıkları

Hatice Küçükceran, Ezgi Agadayı, Hülya Vatansev, İrfan Şencan. The Spirometry and The Peak-flow Meter Usage Status of Turkish Family Physicians: A Descriptive Study. Ankara Med J. 2020; 20(1): 144-152

Corresponding Author: Hatice Küçükceran, Türkiye
LookUs & Online Makale