E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Use of Herbal Products In Musculoskeletal System Pain [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 553-566 | DOI: 10.5505/amj.2020.86648

Use of Herbal Products In Musculoskeletal System Pain

SEVİL OKAN1, FATİH OKAN2
1Tokat State Hospital, Physical Medicine And Rehablitation Department, Tokat, Turkey
2Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty Of Health Science, Public Health Nursing Department, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: Musculoskeletal disorders are a group of disorders that affect the joints, bones, and muscles, causing long-term disability. The aim of the present study was to examine the usefulness of herbal products in musculoskeletal system pain.
METHODS: This descriptive sectional study included 98 individuals who applied to Outpatient Clinic with chronic musculoskeletal system pain, who were 18 years old and over, who had reported using herbal products for more than a week and who were willing to participate in the study. The individuals were subjected to a 26-item questionnaire form which was prepared by the authors and which questioned sociodemographic characteristics of the participants and their use of herbal products.
RESULTS: It was found that 7.09% of the individuals with musculoskeletal system pain used herbal products. The most common six products used by the individuals in decreasing order were horse chestnut gel (19.38%), olive oil (15.30%), okra seed (13.26%), plane tree leaves (10.20%), juniper oil (8.16%) and black cumin oil (7.14%). Of all individuals, 57.14% of them (n = 56) reported that they did not need to notify physicians about their herbal product use.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is clear that patients resort to the use of herbal products in musculoskeletal system pain. In order to have better outcomes with the herbal products used in therapy, patients should be informed about the proper dose, duration, indication and time, and side effects and drug interactions of herbal products. Patients should be encouraged about informing their physicians and healthcare providers about their use of herbal products.

Keywords: Herbal Product, Musculoskeletal System, Pain

Kas İskelet Sistemi Ağrısında Bitkisel Ürünlerin Kullanımı

SEVİL OKAN1, FATİH OKAN2
1Tokat Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Birimi, Tokat, Türkiye
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü, Tokat, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kas-iskelet sistemi hastalıkları, eklemleri, kemikleri ve kasları etkileyen ve uzun süreli dizabiliteye neden olan bir hastalık grubudur. Bu çalışmada kas iskelet sistemi ağrısında bitkisel ürünlerin kullanımının incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı kesitsel tipteki çalışmaya Kasım 2019- Ocak 2020 tarihleri arasında polikliniğe kronik kas iskelet sistemi ağrısı nedeniyle başvuran 18 yaş ve üzeri, bir haftadan uzun süre bitkisel ürün kullanımı bildiren ve çalışmaya katılmayı kabul eden 98 birey dahil edildi. Bireylere sosyodemografik özellikler ve bitkisel ürün kullanım durumlarının sorgulandığı araştırmacılar tarafından oluşturulan 26 maddelik soru formu uygulandı.
BULGULAR: Çalışmada kas iskelet sistemi ağrısı olan bireylerin bitkisel ürün kullanım sıklığı %7,09 olarak bulundu. Bireylerin en sık kullandığı 6 ürün sırasıyla; %19,38 at kestanesi jeli, %15,30 zeytin yağı, %13,26 bamya tohumu, %10,20 çınar yaprağı, %8,16 ardıç yağı ve %7,14 çörekotu yağı şeklinde tespit edildi. Bireylerin %57,14’ünün (n=56) bitkisel ürün kullanımı sırasında doktoru bilgilendirmeye gerek duymadığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların kas-iskelet sistemi ağrılarında bitkisel ürün kullanımına başvurdukları açıktır. Tedavi de kullanılacak bitkilerden iyi sonuç elde edebilmek için ürünün uygun doz ve sürelerde, doğru endikasyonlarda, doğru zamanda kullanımı, yan etkileri, ilaç etkileşimleri ile ilgili hastalar bilgilendirilmelidir. Doktor ve sağlık personeline bitkisel ürün kullanımı hakkında bilgi vermeleri konusunda hastalar cesaretlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel Ürün, Kas İskelet Sistemi, Ağrı

SEVİL OKAN, FATİH OKAN. Use of Herbal Products In Musculoskeletal System Pain. Ankara Med J. 2020; 20(3): 553-566

Corresponding Author: SEVİL OKAN, Türkiye
LookUs & Online Makale