E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Validity and Reliability of the Health Communication Competency Scale in Turkey [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 629-640 | DOI: 10.5505/amj.2020.91328

Validity and Reliability of the Health Communication Competency Scale in Turkey

Asuman Tezel Kahraman1, Seçil Özkan2, Asiye Çiğdem Şimşek3
1Yıldırım Beyazıt University Yenimahalle Training And Research Hospital
2Gazi University Faculty Of Medicine, Department Of Public Health
3Ankara Provincial Health Directorate, Public Health Services Presidency

INTRODUCTION: Health communication competencies of the family physicians and patients in our country, who have an important role in the execution of primary health care services, will yield time efficiency and economic benefits in the implementation of preventive and curative health services. However, there is no scale to assess that competency in our country. Therefore, validity and reliability of the “health communication competency scale” in Turkey is to be applied in this research.
METHODS: The questionnaire of 253 patients and 253 family physicians were analyzed. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) statistics were used to measure the adequacy of the sample size for the Exploratory Factor Analysis application. “Cronbach alpha” values of the factors obtained for reliability analysis were calculated.
RESULTS: Health Communication Competence Scale has yielded (a) two factors in terms of analysis of basic components related to the self competencies of the physicians with Eigen value bigger than 1, (b) two factors in terms of the of the physicians’ evaluation of the patients’ competences, (c) three factors in terms of the self competences of the patients, (d) three factors in terms of patients’ evaluation of the physicians’ competences.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cronbach's alpha value for physicians’ competence in health communication is found quite high in self competence factor 1: 0.95, self competence factor 2: 0,97, other competence factor 1: 0,94, other competence factor 2: 0,95. Cronbach's alpha value for patients’ competence in health communication is found quite high like physicians’.

Keywords: Health Communication, Competency Scale, Validity and Reliability

Sağlık İletişiminde Yetkinlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Asuman Tezel Kahraman1, Seçil Özkan2, Asiye Çiğdem Şimşek3
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri yürütümünde önemli bir yere sahip olan aile hekimlerinin ve hastalarının sağlıkta iletişim yetkinlikleri, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti uygulamalarında hem zamandan hem de ekonomiden kazanç sağlayacaktır. Ancak ülkemizde bu yetkinliği değerlendirecek bir ölçek kullanılmamaktadır. Bu nedenle araştırmamızda “Sağlık İletişiminde Yetkinlik Ölçeği”nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin uygulanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 253 hasta ve 253 aile hekiminin anketi analize alınmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi uygulaması için örneklem büyüklüğünün yeterliliğini ölçmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) istatistiği uygulanmıştır. Güvenilirlik analizi için elde edilen faktörlerin “Cronbach alfa” değerleri hesaplanmıştır.
BULGULAR: Sağlık İletişiminde Yetkinlik Ölçeği temel birleşenler analizi adına hekimlerin öz yetkinliklerine ait üzere 1,00’den büyük özdeğere sahip iki faktör, hekimlerin hastaların yetkinliklerini değerlendirmelerine ait iki faktör, hastaların öz yetkinliklerine ait üç faktör, hastaların hekimlerin yetkinliklerini değerlendirmelerine ait üç faktör elde edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hekimlerin sağlık iletişiminde yetkinlik ölçeğinin özyetkinlik-faktör 1 ifadelerinin Cronbach alfa değeri 0,95; özyetkinlik-faktör 2 ifadelerinin Cronbach alfa değeri 0,97; diğer yetkinlik faktör 1 ifadelerininki 0,94; diğer yetkinlik faktör 2 ifadelerininki ise 0,95 olmak üzere oldukça yüksek bulunmuştur. Hastaların sağlık iletişiminde yetkinlik ölçeğinde de benzer şekilde yüksek Cronbach alfa değerleri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık İletişimi, Yetkinlik ölçeği, Geçerlilik ve Güvenillirlik

Asuman Tezel Kahraman, Seçil Özkan, Asiye Çiğdem Şimşek. Validity and Reliability of the Health Communication Competency Scale in Turkey. Ankara Med J. 2020; 20(3): 629-640

Corresponding Author: Asuman Tezel Kahraman, Türkiye
LookUs & Online Makale