E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Does Digital Technology Exposure Affect Children's Sleep Duration? [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 11-22 | DOI: 10.5505/amj.2020.04880

Does Digital Technology Exposure Affect Children's Sleep Duration?

Zeynal Yasacı1, Rustem Mustafaoglu2
1Istanbul University-Cerrahpasa, Institute of Graduate Studies, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul, Harran University, Faculty of Health Sciences,Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Şanlıurfa, Turkey
2Istanbul University-Cerrahpasa, Faculty of Health Science, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to investigate the relationship between digital technology screen exposure time and sleep duration in Alpha generation children. We hypothesize that children with longer screen exposure time and digital technology in the bedroom will have a negative impact on sleep duration.
METHODS: A total of 128 parents with children between the ages of 1-96 months were included in the study. A semi-structured evaluation form was used by the researchers to investigate demographic information, the use of technological devices, the presence of technological devices in the bedroom and sleep-related behaviors.
RESULTS: The distribution of technological devices in the children's bedroom was as follows; 46% television, 28.5% mobile phone, 11.2% computer and 14.3% tablets. It was found that the use or exposure of technological devices was highest (157.3 minutes) in children aged 25-48 months. When we examined the relationship between the duration of screen use /exposure of children and sleep time, it was found that there was a statistically significant relationship between total screen time and total sleep time (p=0.0001). There was no statistically significant relationship between screen time before bedtime, sleep onset time and total sleep time.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was seen that the most common technological device in children's bedroom was television and the group with the least sleep time was between 25-48 months and the children who were under the influence of the most technological devices before sleeping were children aged 1-48 months. It was observed that the increases in screen time in children was associated with a decrease in sleep duration but did not affect sleep time by having a technological device in the bedroom.

Keywords: digital games, technological devices, screen exposure, children, sleep problems

Dijital Teknoloji Maruziyeti Çocukların Uyku Süresini Etkiler mi?

Zeynal Yasacı1, Rustem Mustafaoglu2
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı Alfa kuşağı çocuklarda dijital teknoloji ekran maruziyeti süresi ile uyku süresi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Hipotezimiz, daha fazla ekran maruziyeti süresi ve yatak odasında dijital teknoloji bulunduran çocuklarda, uyku süresinin olumsuz etkileneceğidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 1-96 ay yaş arasında çocuğu olan toplam 128 ebeveyn dahil edildi. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve demografik bilgiler, teknolojik cihaz kullanımı, yatak odasında teknolojik cihaz varlığı ve uyku ile ilgili davranışları sorgulayan yarı yapılandırılmış değerlendirme formu kullanıldı.
BULGULAR: Çocukların yatak odasında bulunan teknolojik cihazların dağılımının sırasıyla; %46 televizyon, %28,5 cep telefonu, %11,2 bilgisayar ve %14,3 tablet olduğu görüldü. 25-48 ay yaşındaki çocuklarında teknolojik cihaz kullanımının veya maruziyetinin en yüksek (157,3 dakika) olduğu bulundu. Çocukların ekran kullanımı/maruziyeti süresi ile uyku süresi arasındaki ilişkiyi incelediğimizde toplam ekran süresi ile toplam uyku süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı (p=0,0001). Yatmadan önce ekran süresi ile uykuya dalış süresi ve toplam uyku süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukların yatak odasında en sık bulunan teknolojik cihazın televizyon olduğu ve uyku süresinin en az olduğu grubun 25-48 ay arası çocuklar olduğu ve uyumadan önce en fazla teknolojik cihaz etkisi altında kalan çocukların 1-48 ay arası çocuklar olduğu görüldü. Çocuklarda ekran maruziyet süresindeki artışın uyku sürelerinde azalmayla ilişkili olduğu, fakat yatak odasında teknolojik cihaz bulundurmayla uyku süresinin etkilenmediği görüldü.

Anahtar Kelimeler: dijital oyunlar, teknolojik cihazlar, ekran maruziyeti, çocuk, uyku sorunları

Zeynal Yasacı, Rustem Mustafaoglu. Does Digital Technology Exposure Affect Children's Sleep Duration?. Ankara Med J. 2020; 20(1): 11-22

Corresponding Author: Rustem Mustafaoglu, Türkiye
LookUs & Online Makale