E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal The Most Important Component of Service Use in Health Care: Health Literacy [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 205-213 | DOI: 10.5505/amj.2020.21033

The Most Important Component of Service Use in Health Care: Health Literacy

Ayşegül Koç1, Esra Tayaz1, Neşe Uysal2, Dilek Öztaş3
1Ankara Yildirim Beyazit University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department
2Amasya University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department
3Ankara Yildirim Beyazit University, Medicine Faculty, Public Health Department

INTRODUCTION: Health literacy is the degree of capacity of individuals to understand and process health information, services that are necessary to make appropriate, accurate health decisions. This study was conducted to determine the health literacy levels and health responsibilities of the students studying in the nursing department of the Faculty of Health Sciences.
METHODS: The sample of the study consisted of 406 university students who accepted to study. Questionnaire form, rapid assessment of adult literacy in health form and health-promoting lifestyle behaviors scale were used as data collection tools. Mean and percentages were used for evaluation.
RESULTS: 75% of the students stated that they mostly understood medical terms written in the documents in health institutions. The mean score of the health literacy assessment form was 63.6 ± 0.9. According to the results of the health literacy test, 92.9% of the students had a sufficient level of health literacy by taking 61-66 points. The mean scores of students' health responsibility were 23.8 ± 5.38, and the item with the lowest level of participation was “I attend training sessions on subjects that concern my health”, and the item with the highest participation was “I tell the doctor or a healthcare professional about the unusual signs and symptoms in my body”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In line with the results of the study, it was determined that the basic level health literacy of nursing students was good. It is recommended that the study be applied to students outside the nursing department, awareness raising in terms of health responsibility and the integration of the concept of health literacy into health education.

Keywords: Education, health literacy, health responsibility, nursing, student

Sağlık hizmetlerinde hizmet kullanım tarafının en önemli bileşeni: sağlık okuryazarlığı

Ayşegül Koç1, Esra Tayaz1, Neşe Uysal2, Dilek Öztaş3
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2Amasya Üniversitesi, Sağlık bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık okuryazarlığı bireylerin uygun ve doğru sağlık kararları verebilmesi için gerekli olan sağlık bilgilerini ve hizmetlerini anlama ve işleme kapasitesinin derecesidir. Bu araştırma sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeylerinin ve sağlık sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini çalışmayı kabul eden 406 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak anket formu, sağlıkta yetişkin okuryazarlığının hızlı değerlendirilmesi formu ve sağlığı geliştirici yaşam biçimi davranışları ölçeği kullanılmıştır. Değerlendirme için ortalama ve yüzdeliklerden yararlanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin %75’i sağlık kuruluşlarındaki evraklarda yazılan tıbbi terimleri çoğunlukla anladığını belirtmiştir. Sağlık okuryazarlığı değerlendirme formu ortalama puanı 63,60±0,90’dır. Sağlık okuryazarlığı testi sonuçlarına göre öğrencilerin %92,90’ının 61-66 puan alarak yeterli düzeyde sağlık okuryazarlığına sahip olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sağlık sorumluluğu ortalama puanları 23,80±5,38’dir ve öğrencilerin en düşük katılım gösterdiği madde “sağlığımı ilgilendiren konularda yapılan eğitim toplantılarına katılırım (X=2,22±0,08)”, en yüksek katılım gösterdiği madde ise “doktora ya da bir sağlık görevlisine, vücudumdaki olağan dışı belirti ve bulguları anlatırım” (X=3,06±0,08) maddesidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda hemşirelik bölümü öğrencilerinin temel düzey sağlık okuryazarlıklarının iyi olduğu saptanmıştır. Çalışmanın hemşirelik bölümü dışında öğrencilerde uygulanması, sağlık sorumluluğu yönünden farkındalık yaratılması ve sağlık okuryazarlığı kavramının sağlık eğitimine entegrasyonu önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, eğitim, öğrenci, sağlık okuryazarlığı, sağlık sorumluluğu

Ayşegül Koç, Esra Tayaz, Neşe Uysal, Dilek Öztaş. The Most Important Component of Service Use in Health Care: Health Literacy. Ankara Med J. 2020; 20(1): 205-213

Corresponding Author: Esra Tayaz, Türkiye
LookUs & Online Makale