E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Comparison of Health Perception and Health Anxiety Levels of Sociology and Medical Students [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 615-628 | DOI: 10.5505/amj.2020.43660

Comparison of Health Perception and Health Anxiety Levels of Sociology and Medical Students

NAZAN KARAOGLU1, KAAN BİLGE Karaoğlu2, Hasan Yardımcı3
1Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Family Medicine Department
2Ege University Faculty of Letters, Department of Sociology
3Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty

INTRODUCTION: It is important to know medical students' perception and anxiety who confronts patient-disease concepts every day. Because, physicians' health perceptions are creating healthy living behaviors for them, affecting the process of helping and understanding their patients. This study aimed to compare first three grade students of the faculty of medicine and sociology thus determining the health perception and health anxiety levels in two university examples.
METHODS: In this cross-sectional, descriptive study, Faculty of Letters, Department of Sociology and Faculty of Medicine's volunteer students took a questionnaire including demographic questions, Health Perception Scale (HPS) and Health Anxiety Scale (HAS). For statistics frequency, percentage, mean, independent t-test, One-way Anova and correlation tests were used. p<0.05 was considered significant.
RESULTS: In the study, 345 questionnaire forms were evaluated. The mean age was 19,84±1,69, which included 107(%31)sociology students, 235(%68)women, 87(%25) of rural origin, and 259(%75,70) of middle income. Mean HAS and HPS scores were 50.17 ± 5.66 and 17.59 ± 5.78. Medical students HAS score (49.41 ± 5.62) was significantly lower than sociology students' score (51.86 ± 5.41) (p= 0.000). The mean HPS for medical and sociology students were 17.97 ± 5.63 and 16.74 ± 6.05, respectively. High in medical students but not significant (p=0.068). Although mean HAS scores differ significantly between genders (p=0.019), HPS scores doesn’t (p=0.206).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Significantly lower perception of health of students studying in medical school, health anxiety, though not significant, is important, and further research is required.

Keywords: Health Perception, Health Anxiety, Medicine, Sociology, Student

Sosyoloji ve Tıp Öğrencilerinin Sağlık Algısı ve Sağlık Kaygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması

NAZAN KARAOGLU1, KAAN BİLGE Karaoğlu2, Hasan Yardımcı3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Her gün hasta-hastalık kavramları ile yüzleşen tıp öğrencilerinin sağlık algısı ve kaygısının bilinmesi önemlidir. Çünkü hekimlerin sağlık algıları kendileri için sağlıklı yaşam davranışları oluşturma, hastalarını anlama ve yardım etme süreçlerini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi ile sosyoloji ilk üç sınıf öğrencilerinin sağlık algısı ve sağlık kaygısı düzeylerini iki üniversite örneğinde belirleyip karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel, tanımlayıcı çalışmada Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile Meram Tıp Fakültesi öğrencilerine gönüllülük temelinde demografik sorular, Sağlık Algısı Ölçeği (SAÖ) ile Sağlık Kaygısı Ölçeğini (SKÖ) içeren bir anket formu uygulandı. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, bağımsız t testi, One way Anova ve korelasyon testleri kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmada eksiksiz doldurulmuş 345 anket formu değerlendirildi. Yaş ortalaması 19,84 ±1,69 yıl olan grubun 107’si (%31) sosyal alanlarda okuyan öğrenci, 235’i (%68) kadın, 87’si (%25) kırsal kökenli, 259 (%75,7) orta gelir düzeyine sahipti. Tüm öğrencilerin ortalama SAÖ puanı 50,17±5,66, ortalama SKÖ puanı 17,59±5,78 puandı. Tıp fakültesi öğrencilerinin SAÖ puanı 49,41±5,62 ve sosyoloji öğrencilerinin 51,86±5,41 olan puanından anlamlı düzeyde düşüktü (p=0,000). Ortalama SKÖ puanı sırasıyla tıp ve sosyoloji öğrencileri için 17,97±5,63 ve 16,74±6,05 puan ile tıp öğrencilerinde yüksek ancak fark anlamlı değildi (p=0,068). Benzer şekilde cinsiyetler arasında ortalama SAÖ puanları anlamlı farklı olmasına karşın (p=0,019)ortalama SKÖ puanları açısından fark yoktu (p=0,206).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin sağlık algısının anlamlı olarak daha düşük, sağlık kaygılarınınsa anlamlı olmasa da daha yüksek olması önemli ve ileri araştırma gereken bir sonuçtur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Algısı, Sağlık Kaygısı, Tıp, Sosyoloji, Öğrenci

NAZAN KARAOGLU, KAAN BİLGE Karaoğlu, Hasan Yardımcı. Comparison of Health Perception and Health Anxiety Levels of Sociology and Medical Students. Ankara Med J. 2020; 20(3): 615-628

Corresponding Author: NAZAN KARAOGLU, Türkiye
LookUs & Online Makale