E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal An Assessment Of Incidents From Needle Stick And Sharp Objects Injuries Among Healthcare Staff In The Last 5 Years Of A University Hospital [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 35-46 | DOI: 10.5505/amj.2020.59455

An Assessment Of Incidents From Needle Stick And Sharp Objects Injuries Among Healthcare Staff In The Last 5 Years Of A University Hospital

Mehmet Kayhan1, Musa Kaya2
1Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Family Medicine, Bolu, Turkey
2Zonguldak Atatürk State Hospi̇tal, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: Healthcare staff are under the risk of needle stick and sharp object injuries due to their occupational exposure. In this study, it has been aimed to evaluate needle stick and sharp object injuries that occurred in the last 5 years in Abant Izzet Baysal University Training and Research Hospital.
METHODS: 58 needle stick and sharp object injuries occurred in Abant Izzet Baysal University Training and Research hospital between 2014 and 2019, were evaluated.
RESULTS: : 42 (%72.4) of 58 cases were women and 16 (%27.6) of them were men. According to their profession, most of them were nurses with a percentage of 65.5. %84.5 of the cases were needle stick injury and most injured body parts were right hand with %53.4 and left hand with %46.6. It was revealed that %93.1 of exposed workers had protective equipment during the injuries. When the distribution of the injuries was classified by years, it was found most injuries were in 2018 and 2019. It was determined that %53.4 of exposed workers had 0 or 1 year of occupational experience. Compared to the others, women and educated workers were found to have a correct approach after the injuries with a statistically significant difference.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, consistent with the literature, most of the exposed workers were nurses and incidents were needle stick injuries by a majority. The initial conditions for the prevention of needle stick and sharp object injuries are proper follow-up of notifications concerning this issue and providing an effective employee safety policy. Having universal precautions, organizing educations at regular intervals, reducing the workload of healthcare staff and providing safe and practical equipment maybe the other conditions to prevent these injuries.

Keywords: Medical Staff, Needle Stick and Sharp Object İnjuries, Protective Measures

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Personellerinde Son 5 Yıllık Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Mehmet Kayhan1, Musa Kaya2
1Abant İzzet Baysal Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ Ana Bi̇li̇m Dalı, Bolu
2Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi̇, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık çalışanları mesleksel maruziyetleri nedeniyle kesici delici alet yaralanmaları açısından önemli bir risk grubundadır. Bu çalışmada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde son 5 yıl içerisinde görülen kesici delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2019 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen 58 delici kesici alet yaralanması retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: : Çalışmaya katılan 58 katılımcıdan 42'si (%72,4) kadın 16'sı (%27,6) erkektir. Katılımcıların mesleklerine bakıldığında en sık yaralanmanın %65,5 olarak hemşirelerde olduğu tespit edilmiştir. Yaralanmaların %84,5'i iğne batması şeklinde gerçekleşmiş, yaralanan vücut bölgesi %53,4 ile sağ el %46,6 ile sol el olarak belirlenmiştir. Kesici delici alet yaralanması yaşayan katılımcıların %93,1'inde koruyucu ekipman bulundurmaktadır. Yıllara göre dağılımında 2018 ve 2019 yıllarında bildirimlerin en fazla olduğu; kesici delici alet yaralanması ile karşılaşan personelin %53,4 ünün mesleki deneyiminin 0-1 yıl olduğu saptanmıştır. Kesici delici aletle yaralanma sonrası doğru hareket sergilemenin kadın cinsiyette ve artan eğitim düzeyiyle istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda en sık yaralanmanın hemşirelerde ve iğne batması şeklinde olduğu bulgumuz literatürle uyumludur. Kesici ve delici alet yaralanmalarını önlemenin ilk yolu konu hakkındaki bildirimlerin iyi takibi ve etkin çalışan güvenliği politikalarının geliştirilmesidir. Ayrıca üniversal önlemlerin alınması, eğitimlerin düzenli aralıklarla verilmesi, personel iş yükünün azaltılması, güvenli ve kullanışlı malzeme temini, yaralanmaları önleyecek öneriler olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Personeli, Kesici-Delici Alet Yaralanmaları, Koruyucu Önlemler

Mehmet Kayhan, Musa Kaya. An Assessment Of Incidents From Needle Stick And Sharp Objects Injuries Among Healthcare Staff In The Last 5 Years Of A University Hospital. Ankara Med J. 2020; 20(1): 35-46

Corresponding Author: Mehmet Kayhan, Türkiye
LookUs & Online Makale