E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Evaluation of Comorbidities in Adult Patients with Community-Acquired Pneumonia [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 116-122 | DOI: 10.5505/amj.2020.78736

Evaluation of Comorbidities in Adult Patients with Community-Acquired Pneumonia

Ebru Sengul Parlak1, Aysegül Karalezli2
1Ankara City Hospital
2Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine

INTRODUCTION: The aim of this study is the evaluation of comorbidities in hospitalized patients with community-acquired pneumonia (TGP) and to investigate in the light of the literature.
METHODS: This retrospective, cross-sectional study was conducted in the Department of Chest Diseases. 142 patients with TGP between 2017-2019 were enrolled in the study. The data were obtained from the medical records of the patients. Demographic features, comorbidities and clinical findings of the patients were recorded. In the subgroup analysis, patients aged 65 and over were separately evaluated and their comorbid status was examined.
RESULTS: The mean age of 142 patients were 59.68 ± 20.35 (min 18-max 95). There were 54 (38%) women and 88 (62%) men. Comorbidities were presented in 80 patients (56.30%). The most common comorbidities were cardiovascular diseases (41.50%), diabetes mellitus (23.90%) and chronic lung diseases (19%). Half of the patients with TGP were 65 years old or older. The patients were divided into two groups according to over 65 years and under. Comorbidities were compared in two groups. Comorbidities were found to be higher in patients over the age of 65 years as expected (p=0.001). There were significant differences between the two groups in terms of cardiovascular diseases and diabetes mellitus (p=0.001, p=0.049, respectively). There was a positive correlation between age and comorbidities (p=0.001, r=0.512, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Comorbidities in TGP are very important in determining the severity of the disease and treatment. Comorbidities are accompanied in most patients, especially in the increasing population of elderly patients. In this study, half of the patients hospitalized due to TGP consisted of patients aged 65 and over. In these patients should evaluate swallowing function especially in patients with neurological diseases. Also, primary health care and vaccination are important. Timely measures will ensure the elderly population to live more comfortably and reduce health costs. It will be beneficial to increase the number of geriatric centers in our country.

Keywords: Community-acquired pneumonia, comorbidity, adult

Erişkin Toplumda Gelişen Pnömoni Olgularında Komorbiditelerin Değerlendirilmesi

Ebru Sengul Parlak1, Aysegül Karalezli2
1Ankara Şehir Hastanesi
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı toplum kökenli pnömoni nedeni ile (TGP) hastanede yatan olgularda komorbiditeleri değerlendirmek ve literatür ışığında incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya dahil edilen 142 hastanın yaş ortalaması 59,68±20,35 (min 18-maks 95). Olguların 54’ü (%38) kadın, 88’i (%62) erkekti. 80’inde (%56,30) eşlik eden komorbidite mevcuttu. En sık komorbid durumlar sırasıyla; kardiyovaskuler hastalıklar (%41,50), diabetes mellitus (%23,90) kronik akciğer hastalıklarıydı (%19). Bu çalışmaya dahil edilen olguların 71’i (%50) 65 yaş ve üzerindeydi. 65 yaş üstü ve altı olgular komorbiditeler açısından değerlendirildi. ≥65 yaş üstü olgularda beklenildiği gibi komorbiditelerin daha fazla olduğu görüldü (p=0,001). Özellikle kardiyovaskuler hastalıklar ve diabetes mellitus açısından anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla; p=0,001, p=0,049). Yaş ile komorbidite arasında pozitif korelasyon olduğu görüldü (sırasıyla; p=0,001, r=0,512).
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 142 hastanın yaş ortalaması 59,68±20,35 (min 18-max 95). Olguların 54’ü (%38) kadın, 88’i (%62) erkekti. 80’inde (%56,30) eşlik eden komorbidite mevcuttu. En sık komordid durumlar sırasıyla; kardiyovaskuler hastalıklar (%41,50), diyabetes mellitus (%23,90) kronik akciğer hastalıklarıydı (%19). Bu çalışmaya dahil edilen olguların 71’i (%50) 65 yaş ve üzerindeydi. 65 yaş üstü ve altı olgular komorbiditeler açısından değerlendirildi. ≥65 yaş üstü olgularda beklenildiği gibi komorbiditelerin daha fazla olduğu görüldü (p=0,001). Özellikle kardiyovaskuler hastalıklar ve diyabetes mellitus açısından anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla; p=0,001, p=0,049). Yaş ile komobidite arasında pozitif korelasyon olduğu görüldü (sırasıyla; p=0,001, r=0,512).
TARTIŞMA ve SONUÇ: TGP’de komorbiditeler hastalığın ağırlığının belirlenmesi ve tedavi kararında oldukça önemlidir. Özellikle yaşlı nüfusun arttığı günümüzde komorbid durumlar hastaların çoğunda eşlik etmektedir. Bu çalışmada TGP nedeni ile yatış yapılan olguların yarısı 65 yaş ve üzerinde olduğu görüldü. Bu olgularda koruyucu sağlık hizmetleri, özellikle nörolojik hastalığı olanlarda yutma fonksiyonun değerlendirilmesi ve aşılama önemlidir. Zamanında önlemlerin alınması yaşlı nüfusun daha konforlu olarak yaşamına olanak sağlayacaktır ve sağlık maliyetlerini azaltacaktır. Ülkemizde geriatrik merkezlerin sayısının artırılması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplumda gelişen pnömoni, komobidite, erişkin

Ebru Sengul Parlak, Aysegül Karalezli. Evaluation of Comorbidities in Adult Patients with Community-Acquired Pneumonia. Ankara Med J. 2020; 20(1): 116-122

Corresponding Author: Ebru Sengul Parlak, Türkiye
LookUs & Online Makale