E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Attitudes towards sun protection and skin cancer among faculty members and students of medicine and of arts/sciences at a Turkish university [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 153-169 | DOI: 10.5505/amj.2020.82653

Attitudes towards sun protection and skin cancer among faculty members and students of medicine and of arts/sciences at a Turkish university

Coşkun Öztekin1, Aynure Öztekin2, Engin Senel2
1Hitit University, School of Medicine, Department of Family Medicine, Çorum, Turkey
2Hitit University, School of Medicine, Department of Dermatology, Çorum, Turkey

INTRODUCTION: Public knowledge about and attitude towards sun protection practices are important factors in attempts to avoid skin cancer and other harmful effects of sun exposure. Such are the awareness levels of the students of medicine or their educators as they deliver the information to the general public and shape public health policies. The aim of this study was to reveal the knowledge and attitudes of the faculty members and students of medicine and of arts/sciences at a Turkish university towards the effects of sun exposure and protection.
METHODS: This descriptive cross-sectional study was conducted by administering a 37-item questionnaire to students and faculty members in the School of Arts/Sciences, School of Medicine, and Vocational School of Medical Sciences at Hitit University. The questions were formulated to evaluate the participants’ level of knowledge regarding the effects of sun exposure and protection, the source of their knowledge about these subjects, and their behaviors related to environmental factors. Responses were subjected to statistical analyses with appropriate tools and methods.
RESULTS: The study included a total of 217 participants with an average age of 26.0 ± 9.2 years: 145 (66.8%) students and 72 (33.2%) faculty members. Of these, 118 (55.1%) were female and 151 (69.6%) were in medical fields. A great majority of the participants (n=204, 94%) had used sunscreens, and sunscreens with SPF>30 were the most commonly used ones (%44). Brand (45.2%) and high SPF (46.2%) were the most frequently considered aspects when buying sunscreens. A comparison of subgroups of participants based on gender, position, and area of study indicated some differences in knowledge and practices related to sun exposure and sun protection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although students and faculty members of medical areas had generally higher level of knowledge about the issues surrounding sun exposure and protection in comparison with those from non-medical backgrounds, there is still a significant knowledge deficit about the severity of associated risks and some room for improvement even among the students and faculty members of medical schools. The methods and media channels that would be used to increase public awareness should be adapted according to the demographic characteristics of target audiences. Further studies with a more comprehensive and well-managed data collection tools and a larger sample from more diverse set of institutions are warranted to determine the overall picture in the target population of this study.

Keywords: skin cancer, sun protection, sunscreen use, public health, behavior, knowledge

Bir Türk üniversitesindeki tıp ve fen-edebiyat fakülteleri öğretim üyeleri ve öğrencilerinin güneşten korunma ve cilt kanserine karşı tutumları

Coşkun Öztekin1, Aynure Öztekin2, Engin Senel2
1Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye
2Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Güneşten korunma uygulamaları hakkında halkın bilgisi ve tutumu, cilt kanserinden ve güneşe maruz kalmanın diğer zararlı etkilerinden korunmada önemli faktörlerdir. Topluma tıbbi bilgi vermeleri ve halk sağlığı politikalarını şekillendirmeleri sebebiyle tıp öğrencilerinin ya da eğitimcilerin farkındalık seviyeleri de önemlidir. Bu çalışmanın amacı, bir Türk üniversitesindeki tıp ve fen-edebiyat fakülteleri öğretim üyeleri ve öğrencilerinin güneş ışığına maruz kalmanın ve güneşten korunmanın etkilerine yönelik bilgi ve tutumlarını ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı enine kesitsel çalışma, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve öğretim üyelerine 37 maddelik bir anket uygulayarak gerçekleştirildi. Sorular, katılımcıların güneşe maruz kalma ve güneşten korumanın etkileriyle ilgili bilgi düzeylerini, bu konularla ilgili bilgi kaynaklarını ve çevresel faktörlerle ilgili davranışlarını değerlendirmeye yönelik olarak formüle edildi. Yanıtlar uygun araç ve yöntemlerle istatistiksel analizlere tabi tutuldu.
BULGULAR: Çalışmaya, yaş ortalaması 26,0 ± 9,2 yıl olan 217 katılımcı katıldı, bunların 145’i (%66,8) öğrenci ve 72’si (%33,2) öğretim üyesiydi. Katılımcıların 118'i (%55,1) kadın, 151'i (%69,6) tıp alanındaydı. Katılımcıların büyük çoğunluğu (n =204, %94) güneş kremi kullanıyordu ve en sık olarak SPF> 30 olan güneş kremi kullanılmaktaydı (%44). Güneşten koruyucu alırken marka (%45,2) ve yüksek SPF (%46,2) en çok göz önünde bulundurulan faktörlerdi. Katılımcıların cinsiyet, unvan ve çalışma alanına göre karşılaştırılması, güneş ışığına maruz kalma ve güneşten korunma ile ilgili bilgi ve uygulamalarda gruplar arası bazı farklılıklar olduğunu göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tıbbi alandaki öğrenciler ve öğretim üyeleri, tıbbi olmayan alanlardan olanlara kıyasla güneşe maruz kalma ve güneşten korunma ile ilgili konularda genel olarak daha yüksek bilgi düzeyine sahip olsalar da, tıp öğrencileri ve öğretim üyeleri arasında bile güneşe maruz kalma ile ilişkili risklerin ciddiyeti hakkında hala önemli bir bilgi eksikliği bulunmaktadır. Halkın bilinçlendirilmesinde kullanılan yöntemler ve medya kanalları, hedef kitlelerin demografik özelliklerine göre uyarlanmalıdır. Bu çalışmanın hedef popülasyonundaki genel tabloyu ortaya koyabilmek için, daha kapsamlı ve organize veri toplama araçları ve daha çeşitli kurumlardan geniş bir örneklemle yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: cilt kanseri, güneşten korunma, güneş kremi kullanımı, halk sağlığı, davranış, bilgi

Coşkun Öztekin, Aynure Öztekin, Engin Senel. Attitudes towards sun protection and skin cancer among faculty members and students of medicine and of arts/sciences at a Turkish university. Ankara Med J. 2020; 20(1): 153-169

Corresponding Author: Coşkun Öztekin, Türkiye
LookUs & Online Makale