E-ISSN: 2148-4570 • ISSN: 2148-4570
ANKARA MEDICAL JOURNAL - Ankara Med J: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2020
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Suriyeli mültecilerde HPV insidansı ve servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of HPV incidence and cervical smear results in Syrian refugees
Murat Alan, Muhammet Ali Oruç, Nisel Yılmaz, Hakkı Aytaç, Muzaffer Sancı, Yasemin Alan
doi: 10.5505/amj.2020.52296  Sayfalar 1 - 10

2.
Dijital Teknoloji Maruziyeti Çocukların Uyku Süresini Etkiler mi?
Does Digital Technology Exposure Affect Children's Sleep Duration?
Zeynal Yasacı, Rustem Mustafaoglu
doi: 10.5505/amj.2020.04880  Sayfalar 11 - 22

3.
Meme Kanseri Tanısı Almış Kadınlarda Sosyodemografik Veriler, Meme Yoğunluğu, Menopoz Varlığı ile Hematolojik ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Sociodemographic Data, Breast Density, Presence of Menopause and Hematological and Histopathological Findings in Women Diagnosed with Breast Cancer
Özlem Ünal, Birol Korukluoğlu
doi: 10.5505/amj.2020.97658  Sayfalar 23 - 34

4.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Personellerinde Son 5 Yıllık Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
An Assessment Of Incidents From Needle Stick And Sharp Objects Injuries Among Healthcare Staff In The Last 5 Years Of A University Hospital
Mehmet Kayhan, Musa Kaya
doi: 10.5505/amj.2020.59455  Sayfalar 35 - 46

5.
Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Thiol Disulfid Homeostazisi ve Nötrofil Lenfosit Oranı Değerlendirilmesi
Evaluation of Thiol Disulphide Homeostasis and Neutrophile Lymphocyte Ratio in Carbon Monoxide Intoxication
Fatih Tanrıverdi, Yucel Yuzbasioglu, Fadime Güllü Ercan Haydar, Servan Gökhan, Ayhan Özhasenekler, Çağdaş Yıldırım, Fatih Ahmet Kahraman, Funda Eren
doi: 10.5505/amj.2020.71542  Sayfalar 47 - 56

6.
Öğretilebilir Zihinsel Engelli Kız Ergenlere Verilen Menstruasyon Hijyen Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi
Determination of The Efficiency of Menstruation Hygiene Training Given to Trainable Intellectual Disability Adolescent Girls
Ilknur Münevver Gönenç, Nazan Çakırer Çalbayram, Sebahat Altundağ, Ömür Aktaş
doi: 10.5505/amj.2020.01643  Sayfalar 57 - 68

7.
Çocuk İşçiliği Eğitim Modülünün Sivil Toplum Örgütlerinin Çocuk Hakları Tutumuna Etkisinin Belirlenmesi
Defining the Effect of Child Labour Training Module on NGO’s Attitudes Towards Child Rights
Emel Demir, Erhan Yengil
doi: 10.5505/amj.2020.79058  Sayfalar 69 - 78

8.
Primipar Emzirme Motivasyon Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik-Güvenilirlik Çalışması
The Prımıpar Breastfeedıng Motıvatıon Scale The Turkısh Adaptatıon: Valıdıty-Relıabılıty Study
İmran Akçay, Meltem Demirgöz Bal
doi: 10.5505/amj.2020.41275  Sayfalar 79 - 89

9.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyi ile İlişkili Faktörler
Factors Associated with Depression, Anxiety and Stress Levels among Medical Students
Naime Meriç Konar
doi: 10.5505/amj.2020.35761  Sayfalar 90 - 104

10.
Emzirme destek merkezi başvurularının değerlendirilmesi
Evaluation of breastfeeding support center applications
Şenay Koçakoğlu, Dursun Çadirci
doi: 10.5505/amj.2020.97759  Sayfalar 105 - 115

11.
Erişkin Toplumda Gelişen Pnömoni Olgularında Komorbiditelerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Comorbidities in Adult Patients with Community-Acquired Pneumonia
Ebru Sengul Parlak, Aysegül Karalezli
doi: 10.5505/amj.2020.78736  Sayfalar 116 - 122

12.
Kırsalda İlçe Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne Başvuran 65 Yaş Üstü Hastalarda Polifarmasi Prevelansı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of Polypharmacy Prevalence and Affecting Factors in Patients Over 65 Years Presenting to Family Medicine Polyclinic of Rural District Hospital
Muhammet Kızmaz, Burcu Kumtepe Kurt, Nisa Çetin Kargin, Ezgi Döner
doi: 10.5505/amj.2020.46548  Sayfalar 123 - 134

13.
İrritabl Bağırsak Sendromu Hastalarının İlaç Dışı Yöntemleri Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Examination of Nonpharmacological Method Uses of Patients with Irritable Bowel Syndrome
Ümit Aktaş, Emine Kiyak
doi: 10.5505/amj.2020.35403  Sayfalar 135 - 143

14.
Türkiye’deki Aile Hekimlerinin Spirometri ve Peak-Flow Metre Kullanma Durumları: Tanımlayıcı Bir Araştırma
The Spirometry and The Peak-flow Meter Usage Status of Turkish Family Physicians: A Descriptive Study
Hatice Küçükceran, Ezgi Agadayı, Hülya Vatansev, İrfan Şencan
doi: 10.5505/amj.2020.76768  Sayfalar 144 - 152

15.
Bir Türk üniversitesindeki tıp ve fen-edebiyat fakülteleri öğretim üyeleri ve öğrencilerinin güneşten korunma ve cilt kanserine karşı tutumları
Attitudes towards sun protection and skin cancer among faculty members and students of medicine and of arts/sciences at a Turkish university
Coşkun Öztekin, Aynure Öztekin, Engin Senel
doi: 10.5505/amj.2020.82653  Sayfalar 153 - 169

16.
Tip 2 Diabetes Mellitusta Cinsiyetlere Göre Hipotiroidi ile Vücut Yağ Kitlesi ve Metabolik Parametreler İlişkisi
The Relationship Between Hypothyroidism and Body Fat Mass and Metabolic Parameters by Gender in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Emrah Tekin, Sabah Tüzün, Hüseyin Çetin, Engin Ersin Şimşek
doi: 10.5505/amj.2020.35492  Sayfalar 170 - 179

17.
Annelerin Çocukluk Çağı Aşıları Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Tutumları ve Aşı Reddi Nedenleri: Nitel ve Nicel Bir Araştırma
Knowledge,Behavior and Attitude of Mother’s about Childhood Immunization and Reasons of Vaccination Rejection and Hesitancy: A Study of Mixt Methodology
Semra Çıklar, Pınar Döner Güner
doi: 10.5505/amj.2020.80148  Sayfalar 180 - 195

18.
Üçüncü basamak sağlık çalışanlarında mesleksel rinit ve astım sorgulaması
Ocupational asthma and rhinitis among health care workers in tertiary health care centers
Adile Berna Dursun, Funda Aksu, Hülya Bayiz, Kurtuluş Aksu
doi: 10.5505/amj.2020.26214  Sayfalar 196 - 204

19.
Sağlık hizmetlerinde hizmet kullanım tarafının en önemli bileşeni: sağlık okuryazarlığı
The Most Important Component of Service Use in Health Care: Health Literacy
Ayşegül Koç, Esra Tayaz, Neşe Uysal, Dilek Öztaş
doi: 10.5505/amj.2020.21033  Sayfalar 205 - 213

20.
İnme Geçiren Bireylerin Hastalıkla Başa Çıkma Tutumlarının Yaşam Kalitesine Etkisi
The Effect of The Coping Attitudes of People with Stroke on Quality of Life
Duygu Kes
doi: 10.5505/amj.2020.38268  Sayfalar 214 - 223

21.
Nörofibromatozis Tip 1’de Klinik ve Radyolojik Bulgular: Tek Merkez Deneyimi
Clinical and Radiological Features of Neurofibromatosis type 1: Single center's experience
Sonay Incesoy Ozdemir, Aysegul Nese Citak Kurt, Sare Gülfem Özlü
doi: 10.5505/amj.2020.41961  Sayfalar 224 - 233

22.
Toksik nodüler ve multinodüler guatrlı hastalarda tirotropin reseptör antikoru tiroid kanseri ile ilişkili değildir
Thyrotrophin receptor antibody is not associated with thyroid cancer in patients with toxic nodular and multinodular goiter
Cevdet Aydın, Husniye Baser, Neslihan Cuhaci, Didem Ozdemir, Abdussamed Yalcin, Elif Ozdemir, Reyhan Ersoy, Bekir Cakir
doi: 10.5505/amj.2020.79553  Sayfalar 234 - 241

23.
Santral venöz stenoz ve oklüzyonlarda endovasküler tedavi seçenekleri;Anjioplasti mi?, Stent mi ?
Endovascular treatment options in central venous stenosis and occlusion: Angioplasty or Stent ?
Behlül İgüs, Ali Fırat, Hüseyin Yüce Bircan
doi: 10.5505/amj.2020.42103  Sayfalar 242 - 250

EDITÖRE MEKTUP
24.
Tanı Hatalarını Nasıl Azaltalım?
How to Reduce Diagnosis Errors?
Yusuf Üstü, Basri Furkan Dağcıoğlu
doi: 10.5505/amj.2020.85579  Sayfalar 251 - 253
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale